Armenia Radio Menq
Radio Menq
OFFLINE LIVE

Radio Menq

Country: Armenia

Երիտասարդները, որոնք ընդգրկված են ինտերնետ ռադիոյի և ստուդիայի ստեղծագործական խմբում, հիմնականում ունեն տեսողության խնդիրներ: Նրանց համախմբել է այն գաղափարը, որ ինտերնետ ռադիոյի և ստուդիայի հիմնումը լայն հնարավորություններ կտա իրականացնելու իրենց ստեղծագործական ներուժը և սոցիալական գաղափարները, որոնք ուղղված են Ֆիզիկական խնդիրներով մարդկանց և հասարակության այլ շերտերի միջև առողջ հարաբերությունների հաստատմանը: Show more

Radio Menq reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review

Leave a Reply

Your email address will not be published.